การอบรมสัมมนาวิชาการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในระหว่างวันที ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรายา แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์28 ก.ค. 2559 01:07โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ
https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ENmhqYnZuVEhvRGc

Comments